De Himalaya traditie

Sinds duizenden jaren zijn de Himalayas de verblijfplaats van de rishi’s (zieners). Deze rishi ’s zijn verantwoordelijk voor het overdragen van Yoga-kennis aan hun discipelen, die op hun beurt weer, voorzover zij hiertoe bevoegd zijn, de kennis doorgeven aan de volgende generatie. Deze vorm van kennisoverdracht vindt al vanaf de Vedische periode tot op heden plaats in een onafgebroken erfopvolging.

TwaaIfhonderd jaar geleden bracht Shankaracharya zijn leringen onder in 5 centra van de Himalayan Traditie. Een van die vijf is de Bharati erfopvolging, onze Traditie. Bha betekent “het licht der kennis”, rati betekent “een geliefde die erin verzonken is”. Bharati duidt derhalve op “degene, die als een geliefde van kennis, volledig in haar licht verzonken raakt”. De methoden en filosofieën van de Himalayan Traditie hebben de tand des tijds doorstaan. Vele generaties hebben dit pad van zuivere meditatie gevolgd en hebben zodoende een immense reserve aan kennis opgebouwd.

De Himalayan Traditie is geen traditie waarin een leraar zichzelf tot gum kan verklaren en waarin van de leerlingen verwacht wordt, dat ze de guru blindelings dienen te volgen. De Traditie verschaft de student de mogelijkheid om geschriften en ervaringen van overige meesters te raadplegen, teneinde de leringen van de eigen meester, zelfstandig te kunnen beredeneren en begrijpen.

Het eerste doel van de Traditie is, om een meester te worden door de ware Zelf te ontdekken en te kennen. Het is de taak van de leraar, om met Genade van de “Guru-Lineage”, de discipelen op weg te helpen naar de hoogste verlichting. De kennisoverdracht vindt plaats via energiestromen, welke door de student daadwerkelijk kan worden ervaren.

De Himalayan Traditie van Yoga Meditatie combineert een drietal elementen met elkaar: de wijsheid van Patanjali’s Yoga Sutra ‘s.

De filosofie en oefeningen van de Tantra’s.

De specifieke mondelinge instructies en initiële ervaringen van heiligen en meesters.

In de Traditie vormen deze drie elementen een geïntegreerd geheel. Zowel de hoofdleerstellingen als de beoefening van alle bekende meditatie-systemen maken deel uit van de Himalayan Traditie en zijn grotendeels ook ontstaan uit deze traditie. Zo blijkt bijvoorbeeld dat Vipassana bewust ademhalen • benadrukt, TM zich concentreert op mantra recitatie en dat de meeste Hatha Yoga beoefenaren hun aandacht alleen maar op de lichaamshouding richten. De Himalayan meditator daarentegen, leert een correcte zithouding, volledige ontspanning en een correcte manier van ademhalen om vervolgens ademhalings-bewustzijn te combineren met mantra recitatie.

Wanneer de student alle oefeningen die gegeven zijn beheerst, dan wordt er continuïteit gevonden in het systeem als geheel. Dit kan als volgt worden uitgelegd: er zijn maar weinig discipelen die alle componenten van het Himalayan systeem kunnen beheersen. Maar op het moment dat een discipel enkele aspecten reeds beheerst, dan kan deze discipel zelf al aangewezen worden om in die aspecten te onderwijzen. Deze discipelen zullen studenten aantrekken die op een niveau van ontwikkeling zijn, welke aansluit op wat de discipel te bieden heeft. Op deze wijze zijn er verschillende meditatie scholen ontstaan vanuit het centrale systeem. Wanneer de studenten de methoden van een subsysteem beheersen, dan kunnen ze zich verder ontwikkelen door andere aspecten van het Himalayan systeem te leren. Dit wordt het divergeren en convergeren van de meditatie systemen genoemd.

De hoofdcomponenten van het Himalayan systeem:

Zuivering van gedachten en emoties.

Om te voorkomen dat er tijdens de meditatie, interne verstoringen optreden door externe gedachten en sentimenten, zal men zuiveringen moeten beoefenen zoals:

 1. de 5 yamas: geweldloosheid, waarheidszin, onthouding van zintuiglijke toegeving, zich ontdoen van het gevoel van bezitterigheid, afstand nemen van gevoelens die tot diefstal kunnen aanzetten.
  de 5 niyamas: zuiverheid, tevredenheid, oefeningen die leiden tot perfectie van lichaam, geest en zintuigen, studie die leidt tot Zelf kennis, overgave aan de Ultieme Realiteit.
 2. de 4 Brahma-viharas oftewel juiste attitudes:
  vriendschappelijkheid jegens de gelukkigen, barmhartigheid jegens de ongelukkigen, blijdschap in al het goede en onverschilligheid jegens de slechten. (YS.1.33)
 3. het tegengif voor storende gedachten, prati-paksha-bhavana (YS.II.33) voor het afhouden van gedachten (vitarkas) die de yamas, niyamas en Brahma-viaharas (YS.II.34), tegenwerken. Het beoefenen hiervan leidt tot:
  1. ethisch gedrag,
  2. die de karmische bindingen losmaakt en
  3. chitta-prasaad, helderheid en zuiverheid van de geest verschaft, welke de geest plezierig en helder maakt waardoor,
  4. sthiti-ni-bandhana, het verstevigen van de fysieke en mentale stabiliteit en standvastigheid in het leven en tijdens meditatie bereikt wordt.
  Het is niet zo simpel als het lijkt. De leermeesters van de Himalayan Traditie kunnen, bijvoorbeeld, vele uren in dezelfde houding zitten, omdat:
  1. zij emotioneel stabiel en onverstoorbaar zijn en
  2. zij speciale mantra’s en tantrische concentraties hebben beoefend, nadat zij geïnitieerd waren in staten die de muladhara-chakra energetiseren. Deze staat bereiken is niet mogelijk door alleen een commentaar op asana sutra van de Yoga-Sutra ’s te lezen. Men dient het gehele integrale. Als men bijvoorbeeld een meditatieve houding beheerst dm.v. Hatha Yoga en die houding voor enige tijd kan aanhouden, dan kan het toch voorkomen dat men het gevoel heeft te bewegen (YS.I.3I).
 4. Een andere aspect van zuivering is de overwinning van de vikshepas. Dit zijn negen verstoringen op het pad van concentratie: ziekte, (mentale) luiheid, twijfel, gebrek aan enthousiasme, verlangen naar zinnelijk-plezier, onjuiste perceptie, wanhoop veroorzaakt door mislukte of instabiele concentratie (YS.I.30). Deze verstoringen gaan gepaard met droevenis, zwaarmoedigheid, trillen van het lichaam en onregelmatige ademhaling (YS.1.31).
  Zonder zo’n overwinning zal men gebonden blijven aan de eerste 3 stadia van de geest: turbulent (kshipta), bedwelmd (mudha)en afgeleid door de viskshepas (vikshipta). Men zal niet in staat zijn te gaan naar het volgende niveau (bhumi), geconcentreerd te zijn (ekagra) en dan volledige controle (ni-ruddha) te hebben in samadhi. Om deze afleidingen te overwinnen worden er in de Himalayan tradities speciale methoden gebruikt. Het gevoel van bewegen bijvoorbeeld, die een meditator weleens ervaart in de meditatieve houding, kan worden overwonnen door:
  1. het zuiveren van de emoties,
  2. bepaalde mantra’s, en
  3. door meditatie in het bijzijn van de leermeester, die de sadhaka helpt om zijn geest standvastig te maken.